ارز مسافرتی

بازدید : 368   |      

ارز دولتی مسافرتی

تخصیص 2200 یورو یا 2400 دلار به  هر کارت ملی یکبار در سال